TCD forskning

Tingbjerg Changing Diabetes bygger på en hypotese om, at det er muligt at fremme sunde hverdagsliv og forebygge diabetes i udsatte boligområder via koordinerede og integrerede indsatser på tværs af sektorer og med udgangspunkt i lokal borgerinddragelse og samskabelse. TCDs forskningsmål handler dybest set om at undersøge denne hypotese.

Forskningen er tværfaglig, metodeudviklende og anvendelsesorienteret, og den gennemføres i samarbejde med en række danske og internationale forskningsinstitutioner. I fællesskab stræber vi efter at skabe solid, evidensbaseret viden om, hvordan vi bedst muligt og effektivt kan arbejde med borgerinddragelse  i 

sundhedsfremme i udsatte boligområder.

Forskningen omhandler både evaluering af de enkelte indsatser i Tingbjerg og undersøgelse og analyse af principper, processer og mekanismer i en kompleks sundhedsfremmende intervention.

 

Forskningen har særligt fokus på overførbarhed af viden, og belyser hvorvidt og hvordan vi kan overføre resultater, metoder og tilgange fra én kontekst til en anden. Således er forskningen i TCD direkte knyttet til forskningsnetværket inden for Cities Changing Diabetes.

Vidensgrundlag 

Type 2 diabetes er et væsentligt og eskalerende folkesundheds-problem. I Danmark er den gennemsnitlige prævalens af diagnosticeret diabetes omkring 5,7 procent, mens omkring 3,6 procent af befolkningen har diabetes uden at vide det.

 

Vi ved, at type 2 diabetes og dens risikofaktorer er dybt forankret i folks komplekse sociale kontekst i hverdagslivet, og vi ved, at bæredygtige løsninger til forebyggelse af sygdommen afhænger af en forståelse af sygdommens determinanter gennem livsforløbet og af et oprigtigt engagement til at intervenere mod dem.


Vi ved altså en del om relationen mellem livsstil, risiko og sygdom. Til gengæld ved vi ikke nok om determinanterne for effektiv og bæredygtig intervention. 

Behov for mere viden om:

  • Drivkræfterne bag sårbare befolkningsgruppers motivation til at fastholde eller ændre deres sundhedsadfærd, til at reagere på diabetes risikofaktorer, til at benytte sociale og sundhedsrelaterede tilbud, og til at deltage i sundhedsfremmende og social udvikling i deres lokalsamfund.

  • Drivkræfterne bag effektivt og bæredygtigt intersektorielt samarbejde blandt professionelle aktører i kommune og lokalsamfund.

  • Karakteren og omfanget af menneskelige, tekniske, materielle og økonomiske ressourcer i lokalsamfundet, samt effektive mekanismer til at mobilisere dem.

  • Potentialerne ved social støtte og netværksbaserede indsatser til at fremme sundheden i lokalsamfundet på tværs af alder, køn, kultur og socioøkonomi.

Tingbjerg Changing Diabetes undersøger og finder svar på disse vigtige spørgsmål.

Kontakt:

Forskningsleder Paul Bloch: 3091 2920

Mail: paul.bloch@regionh.dk

Projektkoordinator Marie Petri: 2117 5091

Mail: marie.petri@regionh.dk