top of page
Paul, smoothieforberedelse.jpg

Integreret Diabetesintervention

Integreret Diabetesintervention i Tingbjerg (IDIT) er en helhedsorienteret indsats til styrkelse af udsatte borgeres motivation og mulighed for at deltage i diabetesrelaterede indsatser i nærområdet.

 

Indsatsen indbefatter forebyggelse og sundhedsfremme, målrettet tidlig opsporing, samt professionel håndholdt støtte til deltagelse i komplikationsscreening, behandling og rehabilitering af diabetes.

 

Initiativet er på et partnerskab mellem centrale aktører i boligområdet og kommunen. Partnerskabet vil sikre, at der ydes støtte fra boligsociale medarbejdere og kommunale sundhedsvejledere til forbedring af mødet med borgere med diabetes eller i risiko for at udvikle diabetes og til styrkelse af brobygningen mellem boligområdet og sundhedssystemet.

Det er nu muligt at læse IDIT's midtvejsevaluering her.

Mødet med borgerne vil foregå i trygge omgivelser i boligområdet og vil være baseret på ligeværdig dialog om og fælles handling på borgernes ønsker og behov for at leve et sundere og bedre liv.

Pilotaktiviteterne skal kvalificere indsatsen og styrke partnerskabet omkring IDIT, der er et flerårigt projekt, som forventes påbegyndt i 2022. 

IDIT er en treårig indsats, der løber frem til april 2025. Den er udviklet i samarbejde mellem Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse, Center for Diabetes og Steno Diabetes Center Copenhagen.

IDIT er udviklet på baggrund af en forundersøgelse som blev gennemført af parterne SDCC i 2020. Forundersøgelsen blev gennemført som et kvalitativt interviewbaseret studie og et best practice litteraturstudie. Undersøgelsen konkluderede blandt andet, at: 

  • Det er nyttigt at organisere og koordinere diabetesindsatsen i udsatte boligområder omkring et formelt samarbejde på tværs af sektorer med involvering af kommunale sundhedsaktører, boligsociale aktører og andre offentlige, private og civile aktører i boligområdet.

  • Det er nyttigt at bygge bro mellem sociale og sundhedsrelaterede indsatser i boligområdet for derigennem at styrke borgernes motivation til og tilfredshed med at deltage i aktiviteterne. 

  • Det er nødvendigt at sikre tilstedeværelsen af trygge og tillidsvækkende arenaer og mødesteder i boligområdet, hvor udsatte borgere har lyst til at opholde sig; disse miljøer bør være omdrejningspunktet for både sociale og sundhedsrelaterede aktiviteter, herunder helhedsorienterede tiltag på diabetesområdet i form af f.eks. oplysning, sundhedsformidling, erfaringsudveksling, undervisning, gennemførelse af simple kliniske undersøgelser og rekruttering til opsporing, screening og behandling.

  • Det er vigtigt at lytte til borgerne og involvere dem i at finde løsninger på de udfordringer, der hindrer dem i at leve sundt og godt med diabetes, herunder inddrage dem i udviklingen af sociale og sundhedsrelaterede indsatser, som respekterer hverdagslivets udfordringer og potentialer.

  • Det er vigtigt at forholde sig til, at udsatte borgere, af mange forskellige grunde, kan have svært ved at navigere i sundhedssystemet og derfor har brug for personlig støtte til at påbegynde og fastholde deres deltagelse i diabetesrelaterede screenings- og behandlingsforløb. På lignende vis kan udsatte borgere have brug for personlig støtte til at opstarte og opretholde deres deltagelse i helt almindelige sociale aktiviteter i deres eget boligområde.

Læs mere i IDIT initiativbeskrivelse her.

IDIT model_udvidet.png

IDIT består af tre interventionskomponenter: 1) Forebyggelse og sundhedsfremme, 2) Tidlig og aktiv opsporing af diabetes og 3) Komplikationsscreening og behandling. Disse komponenter er gensidigt forbundne gennem rekruttering, henvisning og opfølgning, og forankret i trygge rammer, professionel støtte og sociale netværk. 

Mette, smoothiecykel.jpg
bottom of page