Populærvidenskab

På denne side kan du finde alle de cases, rapporter og kapitler, som TCD har taget udgangspunkt i vedrørende arbejdet i Tingbjerg eller som er blevet kreeret ud fra TCD's forskning og arbejde i Tingbjerg.

 

Cases

Restaurant Virketrang Case

Form: Case

Udgiver og forfatter:
Tingbjerg Changing Diabetes

Udgivelsesår:

2021

Fokus: 

Restaurant Virketrang er en workshopbaseret beboerrestaurant for Tingbjergs beboere med fokus på samvær, samarbejde og læring omkring råvarer, madlavning, måltider og værtsskab.
Restaurant Virketrang ligger i Fælleshaven i Tingbjerg, hvor den blev etableret i februar 2020. Her laver Tingbjergs beboere gourmetmad sammen med en professionel kok fra Hotel- og Restaurantskolen og serverer maden til restaurantens gæster for en billig pris. Restaurant Virketrang har i 2020 haft åbent en gang om ugen.

Ideen bag Restaurant Virketrang er opstået fra en mangeårig interesse blandt Tingbjergs beboere for at skabe læring, bygge fællesskaber og stifte iværksætteri via mad og madlavning. Restaurantens formål er derfor at udvikle og afprøve nye måder at tænke social gastronomi. Det er ambitionen at skabe plads til alle, uanset evner og ressourcer, i et trygt socialt rum, hvor der er mulighed for at udfordre og arbejde med madkompetencer på alle niveauer. Restaurant Virketrang bygger videre på gode erfaringer fra en række madkurser, som blev udviklet og gennemført af HRS, SDCC og Helhedsplanen i 2019. Formålet med kurserne var at øge deltagernes sundhed, trivsel og madkompetence, samt at styrke relationerne mellem forældre og børn og mellem beboere.

Svanholm Case

Form: Case

Udgiver og forfatter:
Tingbjerg Changing Diabetes

Udgivelsesår:

2021

Fokus: 

Svanholmprojektet blev gennemført i 2019 og var med til at etablere et land-by-samarbejde mellem den københavnske bydel Tingbjerg og Svanholm. Projektets aktiviteter bestod af ture til det Svanholm Gods, hvor beboere fra Tingbjerg deltog i mark- og staldarbejde samt forskellige workshops med fokus på produktion og forarbejdning af råvarer. Fra marts til oktober blev der gennemført i alt 16 aktiviteter, inklusive tre større sociale weekendarrangementer på Svanholm. Projektet havde 18 fast tilknyttede deltagere samt 25 løst tilknyttede deltagere, som deltog enkelte gange. Derudover var deltagernes familier inviteret med til weekendarrangementer. Projektets overordnede formål var at styrke sociale netværk og trivsel gennem aktiv involvering i landbrugsproduktionen på Svanholm.

Projektets udgangspunkt var, at mange beboere i Tingbjerg har kompetencer og interesser inden for landbrug, som de ikke for alvor har mulighed for at bruge og udvikle i byen. Mange beboere i Tingbjerg har indvandrerbaggrund og er vokset op på landet i deres oprindelseslande, hvor de har tilegnet sig kompetencer inden for dyrkning af grøntsager, markarbejde og håndtering af dyr. Disse kompetencer er delvist kommet til udtryk i den daværende beboerhave og nuværende Fælleshave i Tingbjerg, men udgør ellers en ubrugt ressource hos mange beboere. Hensigten med Svanholmprojektet var derfor at gøre ubrugte ressourcer aktive via land-by-samarbejdet og derigennem skabe sociale aktiviteter og trivsel blandt beboere i Tingbjerg.

Madkursus Case

Form: Case

Udgiver og forfatter:
Tingbjerg Changing Diabetes

Udgivelsesår:

2021

Fokus: 

Tingbjerg har mange traditioner omkring mad og sociale fællesskaber, og de seneste år har flere beboere udtrykt interesse for undervisning og læring omkring mad, gode råvarer og madlavning. Madkurser for familier er udsprunget af denne interesse blandt Tingbjergs beboere. Kurserne blev udviklet i en samskabelsesproces med beboere i Tingbjerg samt lokale og professionelle aktører. Der blev gennemført to madkurser á fem kursusgange i efteråret 2019. Målgruppen var forældre og børn i 2. til 4. klasse.I alt deltog 19 forældre og 24 børn i de to kurser.

Kursernes  konkrete læringsmål blev udarbejdet inden for rammerne af maddannelsesbegrebet. Maddannelse forstås bredt og omfatter kompetenceelementer om viden, færdigheder, sansning, omsorg og ansvar i relation til mad og måltider. Madkurserne var tilrettelagt med udgangspunkt i  fire læringsmål, og i løbet af kurserne lærte deltagerne at lave velsmagende sunde retter fra forskellige lande, alle tilberedt fra bunden. Deltagerne blev præsenteret for forskellige grøntsager, tørrede krydderier, friske krydderurter og mange køkkentricks og teknikker; f.eks. at røre en god fars, at bruge nye krydderier, at smage til, at skære og hakke både fint og groft, at stege korrekt, at bruge en foodprocessor og en morter, at hjælpe hinanden og andre i køkkenet, at lave mad til andre og servere for andre.

Fælleshaven Case

Form: Case

Udgiver og forfatter:
Tingbjerg Changing Diabetes

Udgivelsesår:

2021

Fokus: 

Mellem boligblokkene i Tingbjerg ligger den grønne oase Fælleshaven, der både rummer et stort udeareal med beboerhaver, drivhus og bålplads, og har indendørsfaciliteter med køkken og rum til fælles aktiviteter.
Fælleshaven er skabt af Tingbjergs beboere ud fra et ønske om at etablere en fysisk ramme og et lokalt samlingssted, hvor bydelens beboere kan mødes omkring forskellige aktiviteter, interesser og sociale fællesskaber.

Fælleshaven blev etableret i 2019 som et forsøg på at give beboerne et sted, hvor de kan mødes og virke på tværs af forskelligheder, f.eks. køn, alder og etnicitet.
I Fælleshaven skabes sociale relationer, og der udvikles ideer og mobiliseres ressourcer til at gennemføre
aktiviteter og arrangementer, som tiltrækker borgere fra nær og fjern, og bidrager til at åbne lokalområdet op for omverdenen. 

Samskabelse og inddragelse udgør en grundsten i Fælleshaven. Nogle aktiviteter er udelukkende beboerdrevne, mens andre er defineret og udviklet af Fælleshavens forskellige aktører. Dog er det fælles udgangspunkt for alle aktiviteter, at de er åbne overfor indspil fra beboere, at der er opmærksomhed på beboernes forskellige behov og at der er mulighed for forskellige former for deltagelse fra uforpligtende til et mere ledende engagement.

Tingbjerg Changing Diabetes: Mobilising communities for social and health actions

Form: Case

Udgiver og forfatter:
Cities Changing Diabetes

Udgivelsesår:

2020

Fokus: 

Tingbjerg Changing Diabetes is a long-term community intervention initiative to promote health and prevent diabetes in the neighbourhood of Tingbjerg in Copenhagen, Denmark. It is a place-based approach that includes coordinated interventions driven by a variety of stakeholders across everyday settings.

The programme was initiated in 2015 by Steno Diabetes Center Copenhagen and the social housing associations FSB, SAB and KAB. The social housing associations jointly run a comprehensive social housing development programme, which includes establishing relationships of trust with community residents and doing a lot of social work on the ground. Steno’s approach was to ask how it could contribute to their social development work in Tingbjerg and make skills and competences available to provide meaningful support. In this way, Steno gradually became an asset to the community. In order to provide better support and services, the social housing associations wanted to better understand the social contexts and dynamics of the community, and Steno was able to help by providing support to organise a researchbased household survey addressing these issues.

 

Fagblade

Tingbjerg Changing Diabetes

Form: Artikel i fagblad

Udgiver og forfatter: 

Diætisten

Udgivelsesår:

Diætisten nr. 178, august 2022

Fokus: 

Tingbjerg Changing Diabetes er et socialt og sundhedsfremmende initiativ, der har til formål at fremme sundhed og trivsel, herunder forebygge diabetes og andre kroniske sygdomme og deres komplikationer, blandt beboerne i Tingbjerg i det nordvestlige København.

Indsatsen bygger på den forståelse, at sundhed er betinget af gode sociale omstændigheder, og at det er muligt at fremme det sunde hverdagsliv i udsatte boligområder via koordinerede og integrerede indsatser på tværs af sektorer og med udgangspunkt i lokal borgerinddragelse og samskabelse. Indsatsen er baseret på Supersetting-tilgangen og dens fem principper for intervention.

Aktiviteterne gennemføres lokalt i trygge rammer og inkluderer blandt andet driften af en beboerdrevet restaurant, kurser indenfor mad- og værtsskabsområdet, naturaktiviteter for børnefamilier, urte- og grøntsagsproduktion i havelodder og drivhus, tekstil-, træ- og cykelværksteder, hønse- og biavl, praktikforløb for socialt udsatte samt støtte og opbakning til udsatte borgeres møde med sundhedsvæsenet. 

 

Rapporter

Projekt Sundhed og Lokalsamfund – SoL

Form: Rapport

Udgiver:
Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Aalborg Universitet

Steno Diabetes Center A/S

Udgivelsesår:

2016

Fokus:
Integrerede indsatser for at fremme sundheden blandt børnefamilier i  udvalgte lokalsamfund på Bornholm og i Odsherred (2012-2015)

Projektet havde til hensigt at skabe varige adfærdsændringer i børnefamiliers indkøbs-, kost- og bevægelsesvaner samt at styrke børnefamiliernes sociale engagement og trivsel i lokalsamfundet. Ideen var at udvikle og evaluere sundhedsfremme interventioner, der var meningsfulde og relevante for målgruppen, og samtidig involverede de forskellige arenaer i lokalsamfundet, hvor børnefamilien færdes i hverdagen. Dette var et vigtigt udgangspunkt for at kunne opbygge en koordineret og integreret indsats, der respekterer hverdagslivets mange udfordringer og gøremål. Dette er også udgangspunktet for Supersetting tilgangen, som blev udviklet og testet i Projektet SoL. 

 

Bogkapitler

Supersetting-tilgangen til integreret sundhedsfremme i lokalsamfundet

Form: Bog kapitel

Fra bogen:
"Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund"

Udgiver:
Hans Reitzels Forlag

Forfatter:

Tine-Buch Andersen, Helene Christine Reinbach & Paul Bloch

Udgivelsesår:

2020

Kapitel 2

Fokus:

Dette kapitel fokuserer på supersetting-tilgangen og dens værdier og principper. Derudover giver kapitlet et indblik i supersettingens faser og principper, samtidig med at det forklarer dets relevans for social ulighed i sundhed og hvordan det er blevet brugt i praksis i bl.a. Projekt Sundhed og Lokalsamfund (Projekt SoL)

Supersetting-tilgangen bygger i høj grad på setting-tilgangen (Bloch et al., 2014). "Super" refererer til, at setting-perspektivet løftes op til et bredere og mere komplekst niveau. I supersetting-tilgangen er der fokus på samspillet mellem forskellige settings i lokalsamfundet. En supersetting kan således defineres som en samling af forskellige settings i et geografisk afgrænset område. En supersetting kan for eksempel bestå af den lokale skole, børnehave, kulturhus, arbejdsplads, butik, forening m.fl. Dermed rummer supersettingen mange forskelligartede ressourcer, materielle og ikke-materielle, som kan bringes i spil i lokalsamfundet.

Participatoriske forskningsmetoder 

Form: Bog kapitel

Fra bogen:

"Forskningsmetoder i folkesundheds-videnskab"

Udgiver:
Munksgaard

Forfatter:

Mette Kirstine Tørslev og Maria Kristiansen

Udgivelsesår:

2019

Kapitel 5

Fokus:

Participatoriske forskningsmetoder dækker over en bred variation af metodiske tilgange, hvor deltagere i et projekt eller en undersøgelse involveres aktivt og medbestemmende i forskningsprocessen.

De participatoriske forskningsmetoder kendetegnes ved en række grundlæggende principper om inddragelse, medbestemmelse og handlekraftsskabelse. Metoderne handler i høj grad om at give deltagere mulighed for at sætte en dagsorden for forskningsprocessen, som tager udgangspunkt i deltagernes livssituation og hverdagsliv, deres ressourcer og prioriteter og evt. deres ønsker for udvikling og forandring. Herved fokuserer disse metoder på at fremme forsknings- og handlerum, der kan understøtte deltagernes reelle mulighed for indflydelse (mægtiggørelse) og styrke deres evne og vilje til handling (myndiggørelse). Forskningsmetoderne kan på denne vis karakteriseres som strategier til at skabe viden og forandring i og med en given verden.

Supersetting: Integreret forebyggelse i lokalsamfundet

Form: Bog kapitel

Fra bogen:
"Forebyggende
sundhedsarbejde"

Udgiver:
Munksgaard

Forfatter:

Paul Bloch & Bjarne Bruun Jensen

Udgivelsesår:

2016

Kapitel 25

Fokus:

Dette kapitel introducerer et nyt begreb, supersettingtilgangen, i et forsøg på at styrke grundlaget for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i lokalsamfundet. 

Supersettingtilgangen tager bl.a. afsæt i Ottawa-charterets strategier for sundhedsfremme og dets anvisning af en settingbaseret tilgang til intervention. Supersettingtilgangen bygger videre på den settingbaserede tilgang ved at insistere på koordinerede tiltag i multiple settings og desuden ved at specificere værdier og principper, som bidrager til at sikre integration, ejerskab og bæredygtighed. Kapitlet vil indledningsvis beskrive baggrunden for at arbejde med at videreudvikle settingtilgangen. Derefter vil supersettingtilgangen og dens værdisæt blive præsenteret, efterfulgt af en præsentation af et konkret initiativ baseret på supersettingtilgangen, nemlig Projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL) på Bornholm og i Odsherred.