top of page
Tingbjerg Tur to 527.JPG

Supersetting-tilgang


Supersetting-tilgangen udgør den konceptuelle ramme for indsatsstrategien i Tingbjerg Changing Diabetes. Tilgangen er principbaseret og fordrer, at aktører og borgergrupper handler koordineret, integreret og samskabende i forskellige arenaer for at mobilisere lokalsamfundets ressourcer.


Målet er at udvikle og gennemføre bæredygtige sociale og sundhedsfremmende aktiviteter, som er tilpasset det lokale hverdagsliv og de muligheder og udfordringer som findes lokalt.


Alle aktiviteter udvikles, gennemføres og evalueres derfor i samarbejde med Tingbjergs beboere og lokale aktører.


 Fem principper fungerer som de overordnede retningslinjer for udvikling og implementering af alle interventionskomponenter i TCD.

Supersetting tilgangen - DK_final.png

1.

Integration
for at sikre at aktiviteter gennemføres på tværs af, og i samarbejde mellem, forskellige settings og aktører

3.

Empowerment

for at sikre at folk erhverver de nødvendige kompetencer til at udtrykke og handle på deres mål og drømme

5.

Viden

for at sikre at viden bliver anvendt til at informere udvikling af aktiviteter

2. 

Deltagelse

for at sikre at folk er motiverede til at tage ejerskab af processer til udvikling og gennemførelse af aktiviteter

4.

Kontekst

for at sikre at aktiviteter altid tager højde for og respekterer hverdagslivets udfordringer og muligheder

Supersetting-tilgangen bygger på mobilisering af lokalsamfundets ressourcer, social interaktion og lokalt medejerskab som drivkræfterne for forandring. Supersettingens aktiviteter er ikke prædeterminerede og topstyrede, men udvikles og gennemføres i fællesskab med lokale aktører og målgrupper. Hermed sikres det, at aktiviteterne bliver meningsfulde, respektfulde, motiverende og realistiske at gennemføre i et hverdagsliv, som er fuld af  udfordringer. Aktiviteterne koordineres i tid og rum med det formål at opnå synergetiske effekter, som er større end summen af effekterne af enkeltstående aktiviteter.

 

Læs mere om supersetting-tilgangen i rapporten Projekt Sundhed og Lokalsamfund, eller i den videnskabelige artikel: Revitalizing the setting approach – supersettings for sustainable impact in community health promotion (af Bloch, P. m.fl. 2014, i International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 11:118).

Settings i sundhedsfremme

Ottawa-charteret har siden sin oprindelse i 1986 udgjort et vigtigt værdimæssigt grundlag i arbejdet med sundhedsfremme. Det var i Ottawa-charteret, at setting-begrebet fik sit gennembrud.

 

Med baggrund i Ottawa-charteret definerer WHO (1998) en setting som ”a place or social context in which people engage in daily activities in which environmental, organizational and personal factors interact to affect health and well-being …A setting is also where people actively use and shape the environment and thus create or solve problems relating to health”.

Supersettings i sundhedsfremme

En setting er mere og andet end en lokalitet i tid og rum; den udgør såvel mediet som produktet af social interaktion mellem mennesker. En setting udgør således den individuelle, sociale og strukturelle ramme for sundhedsfremmende indsatser.

 

Supersetting-tilgangen bygger videre på den setting-baserede tilgang ved at insistere på koordinerede tiltag i multiple settings med multiple aktører (se Bloch & Jensen, 2016). 

bottom of page